Uitvoering van de motie van de leden Segers en Oosenbrug over een privacy impact assessment

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 26 643Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 335 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2014 In uw brief van heden vraagt u hoe de motie Segers/Oosenbrug (Kamerstuk 34 000 VII, nr. 21) over het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment bij nieuwe wetgeving met gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens zich verhoudt tot de motie Franken (Kamerstuk 31 051, D), die de regering oproept rekening te houden met de resu…