Ontwerpbesluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 383Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving Nr. 226 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting1. De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer e…