Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het toesturen van een tabel over de wijze van overnemen van het advies Raad van State ten aanzien van de Omgevingswet

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 962Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 30 oktober 2014 verzocht om een tabel aan de Kamer te sturen waarin gestructu- reerd, kort en bondig, inzichtelijk is gemaakt welke opmerkingen de Raad van State in zijn advies heeft gemaakt ten aanzien van het ontwerp van het wetsvoorstel Omgevingswet en…