Reactie op de motie van het lid Keijzer c.s. over de keuzedatum voor pgb-houders (Kamerstuk 30 597, nr. 472)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 597Toekomst AWBZ Nr. 482 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2014 In deze brief wil ik ingaan op het verzoek in de motie met Kamerstuk 30 597, nr. 472 aan de regering. In deze motie vragen de leden Keijzer, Bruins Slot en Voortman om de keuzedatum voor pgb-houders die tot de doelgroep Wlz-indiceerbaren behoren voor de Wlz of Zvw, te verschuiven van 15 november 2014 naar 1 december 2014. Dit om reden dat de polissen voor de Z…