Uitstel reactie op de brief van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters inzake een verzoek om aanpassing van wetsvoorstel verkorting duur voortgezette Appa

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 946Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met de maximering van het pensioengevend loon en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet maximering pensioengevend loon Appa) Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2014 In antwoord op het schriftelijk verzoek van de Voorzitter van de Vaste Commissie Binnenlandse Zaken van 16 ok…