Uitvoering van de motie van het lid Geurts (Kamerstuk 32 670 nr. 77) over sociaal-economische evaluatie van impact beschermde zones in de Noordzee

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 450Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2014 Mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) geef ik een reactie op de door uw Kamer op 10 oktober 2013 aangenomen motie Geurts (Kamerstuk 32 670, nr. 77) over een sociaaleconomische evaluatie van beschermde zones onder de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. In de motie verzoekt uw Kamer «de regering, de beschermde zon…