Reactie op de vraag of er een noodzaak is om een aparte grondslag te creëren in de Vreemdelingenwet voor het toekennen van een vergunning in het belang van het kind

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 19 637Vreemdelingenbeleid Nr. 1926 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2014 Tijdens het wetgevingsoverleg over het Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ) 2015 heb ik uw Kamer toegezegd schriftelijk te reageren op de vraag of er een noodzaak is om een aparte grondslag te creëren in de Vreemdelingenwet voor het toekennen van een vergunning in het b…