Aanbieding reactie op de rapporten omtrent de ‘Sturing van het Openbaar Ministerie BES’ en het ‘Review-onderzoek aangifteproces’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 279Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 224 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2015 Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doe ik u, zoals aangekondigd in mijn brief over de Staat van de Rechts- handhaving 2014 van de Raad voor de Rechtshandhaving (Kamerstuk 29 279, nr. 222), mijn reactie op de rapporten omtrent de «Sturing van het Openbaar Ministerie BES» en het «Review-onderzoek aangifteproces»1 toekomen. Conform arti…