Reactie op een brief van de Voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens over de tweede nota van wijziging inzake meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 662Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp) Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUST…