Reactie op de motie van het lid Klein waarin de regering wordt verzocht de mogelijkheden tot het invoeren van een flexibele AOW qua financiële kosten en maatschappelijke opbrengsten te onderzoeken (Kamerstuk 33 750 XV, nr. 49)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 32 163Verhoging AOW-leeftijd Nr. 37 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 februari 2015 In de door uw Kamer op 5 december 2013 aangenomen motie van het lid Klein1 wordt de regering verzocht de mogelijkheden tot het invoeren van een flexibele AOW qua financiële kosten en maatschappelijke opbrengsten te onderzoeken. Met deze brief wil ik uw Kamer over de uitkomsten van dat onderzoek informeren. In de bijlage treft u een meer uitgebreide ana…