Invoering boordcomputer Taxi en uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 521Taxibeleid Nr. 85 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2015 Op 26 november 2014 (Kamerstuk 31 521, nr. 83) heb ik u per brief geïnformeerd over de knelpunten in de handhaving via de BCT, omdat de betrouwbaarheid van de gegevens uit de BCT niet volledig gegarandeerd kon worden. Vervolgens heb ik u tijdens het VAO op 4 december 2014 toegezegd uw Kamer hierover nader zullen informeren zodra er meer duidelijkheid was over een oplossin…