Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 10 februari 2015, over proefboringen schaliegas en tevens reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over hoe het compendium van CHPNY te betrekken bij onderzoeken onconventionele fossiele winningen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 952Schaliegas Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2015 In het ordedebat van 16 december 2014 (Handelingen II 2014/15, nr. 37, item 13) heeft uw Kamer mij verzocht om aan te geven hoe ik uitvoering ga geven aan de motie Smaling, die de regering verzoekt in de huidige kabinetsperiode geen proefboringen naar schaliegas te laten plaatsvinden (Kamerstuk 33 952, nr. 28). Via deze brief geef ik invulling aan dit verzoek geven. Tevens geef ik invull…