Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot bij het verzoek van het lid Elllemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 10 februari 2015, over een routetijdtabel van de nieuwe zorgplannen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 765Kwaliteit van zorg Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2015 Bijgaand treft u de globale routetijdtabel aan waar uw Kamer om heeft gevraagd1. Hierin is per maatregel, genoemd in de brief «kwaliteit loont»2 van 6 februari, de route en tijdsplanning aangegeven. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers1Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl 2Kamerstuk 31 765, nr. 116 kst-31765-117ISSN 0921 - 7371TMs-Gra…