Aangenomen moties met budgettaire consequenties tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen