Uitstel toezending reactie op de motie Van Tongeren omtrent duurzaamheid van innovatie-subsidies (Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 40)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 043Groene economische groei in Nederland (Green Deal) Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2015 Hierbij informeer ik u dat voor de uitwerking van het onderzoek, zoals gevraagd in de motie Van Tongeren (Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 40), meer tijd nodig is. De motie verzoekt om een onderzoek naar hoe het aandeel innovatiesubsidies dat bijdraagt aan verduurzaming vergroot kan worden. Ik ben voornemens de uitkomsten van het onderzoek mee te nemen i…