Reactie op de Kinderrechtenmonitor 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 839Jeugdzorg Nr. 462 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2015 Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van mijn brief van gelijke datum aan de Kinderombudsman, in reactie op de Kinderrechtenmonitor 20141. Hierin geef ik, mede namens de Ministers en Staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie (VenJ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Minister van Binnen- landse Zaken en K…