Beleidsreactie op het rapport van de evaluatie van het Landelijke Expertisecentrum Diversiteit (LECD) om activiteiten te identificeren die geborgd zouden moeten worden in de Nationale Politie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 628Politie Nr. 510 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2015 Met deze brief bied ik u het rapport aan van de evaluatie van de inspan-ningen van het Landelijke Expertisecentrum Diversiteit (LECD) en de opbrengsten daarvan in de voormalige korpsen1. Het WODC heeft deze evaluatie in 2014 in opdracht van mij laten uitvoeren. Zowel de politie als ik hechten een groot belang aan diversiteit in de politieorganisatie. Jarenlang heeft het LECD, dat onde…