Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering en Wassenberg over de gang van zaken rond de vergunningverlening ofwel legalisering van de activiteiten van eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo