De herkomst-etikettering op vlees

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02667 Vragen van het lid Dikkers (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de herkomst-etikettering op vlees (ingezonden 13 februari 2015). Vraag 1 Bent u op de hoogte van het feit dat het Europarlement een resolutie heeft aangenomen die aandringt op het verplichten van de herkomstetikettering van vlees in verwerkte producten?1 2 Vraag 2 Bent u bereid vervolgstappen te nemen naar aanleiding van de aanname van deze resolutie? Zo ja, welke vervolgstappen? Zo nee, waarom ni…