Uitstel beantwoording vragen van het lid Bisschop over het rapport ‘Tackling intolerance and discrimination in Europe with a special focus on Christians’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1342 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over het rapport «Tackling intolerance and discrimination in Europe with a special focus on Christians» (ingezonden 4 februari 2015). Mededeling van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mede namens de Minister Buitenlandse Zaken (ontvangen 24 februari 2015). Vraag 1 Heb…