Antwoord op vragen van de leden Schut-Welkzijn, Moors en Van Oosten over het bericht “Tweetal steelt AOW via DigiD-fraude”

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 523 Vragen van de leden Schut-Welkzijn , Moors en Van Oosten (allen VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over het bericht «Tweetal steelt AOW via DigiD-fraude» (ingezonden 17 oktober 2014). Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens de Minister van Binnenlan…