Antwoord op vragen van de leden Gesthuizen en Jasper van Dijk over de tekortschietende financiering van Wageningen UR

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 502 Vragen van de leden Gesthuizen en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de Ministers van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de tekortschietende financiering van Wageningen UR (ingezonden 15 september 2014). Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ontvangen 10 november 2014). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014Œ2…