Antwoord op vragen van de leden Van Nispen, Gesthuizen en Van Raak over het ontbreken van een geboortedatum op verblijfsdocumenten en in de basisregistratie personen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 682 Vragen van de leden Van Nispen , Gesthuizen en Van Raak (allen SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ontbreken van een geboortedatum op verblijfsdocumenten en in de Basisregistratie Personen (ingezonden 10 oktober 2014). Antwoord van Minister Plassterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de Staatssecretaris va…