Antwoord op vragen van de leden Hachchi en Sjoerdsma over de Isla raffinaderij in relatie tot de EU-sancties

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 658 Vragen van de leden Hachchi en Sjoerdsma (beiden D66) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over de Isla raffinaderij in relatie tot de EU-sancties (ingezonden 13 november 2014). Antwoord van Minister Koenders (Buitenlandse Zaken), mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 24 november 2014). Vraag 1 Bent u bekend met het berich…