Agenda ministerraad 6 april 2023

Kenmerk : 4325178 Vergadering te houden op donderdag 6 april 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 11.00 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1 . Notulen van de vergadering van 17 maart 2023 (nr.3781630) 2. Verkenningen a. Verkenning Transparantie contacten met derden ( M inister van B ZK) Zie MR d.d. 31 maart 2023, punt 3a 3 . Buitenlands beleid a. Artikel 100 - brief over de Nederlandse inzet in EUFOR Althea ( M in ister van BZ) b . Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 4 april 2023, nr.13 ( Minister van BZ) c . B uite…