Beslisnota inzake Reactie op verzoek commissie over o.a. de uitvoering van de motie Werner c.s. over een meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap (Kamerstuk 36 200-XVI-70) en de motie de Kort c.s. over de Kamer in het eerste kwartaal van 2023 een kabinetsbesluit omtrent de ratificatie van het facultatief protocol doen toekomen (Kamerstuk 24170-278)