Beslisnota inzake Beantwoording vragen commissie over het Strategisch Vastgoedplan 2022 (Kamerstuk 36124-12)