Beslisnota inzake Antwoord op vragen van de leden Thijssen en Kröger over enkele berichten over de stand van zaken van energieprijzen en de energiemarkt