Beslisnota inzake Antwoord op vragen van de leden Vestering en Wassenberg over de ernstige verwaarlozing van tientallen dieren bij een bedrijf dat in het verleden ook al herhaaldelijk in de fout ging en al onder verscherpt toezicht stond