Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Pouw-Verweij over het wegnemen van obstakels om recreatiewoningen te bestemmen voor permanente bewoning