Beslisnota inzake Geactualiseerde planningsbrief ministerie van Algemene Zaken