Beslisnota inzake Voortgangsbrief Meerjarenplan Zelfbeschikking