Lijst van vragen en antwoorden over het Bijlagenboek bij de Miljoenennota 2024 (bijlage bij Kamerstuk 36410-2)