Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol); Nota van verbetering; Nota van verbetering

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht: Artikel 4, vierde lid, komt te luiden: 4. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast: a. de bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren; b. de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie op grond van artikel 17 van de Wet op de economische delicten met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten belaste ambtenaren.…