Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht); Motie; Motie van het lid Helder over bewerkstelligen dat de geschillencommissie er daadwerkelijk komt

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het wetsvoorstel auteurscontractenrecht ( 33 308 ) een grondslag biedt voor het instellen van een geschillencommissie; constaterende dat het doel van de geschillencommissie is dat er een laagdrempelige voorziening is voor het beslechten van geschillen tussen makers en exploitanten; spreekt uit dat een dergelijke geschillencommissie er dan ook daadwerkelijk moet komen; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat deze geschillencommissie er daadwerkelijk komt, en gaat over tot de orde van de dag. Helder…