Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting; Brief regering; Autoriteit woningcorporaties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 Inleiding Op 11 december jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het amendement-Verhoeven c.s. 1 Kamerstuk 33 966, nr. 27 . waarmee in de herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting de instelling van een Autoriteit woningcorporaties (verder: Autoriteit) wordt geregeld die onder de Minister voor Wonen en Rijksdienst komt te ressorteren (Handelingen II 2014/15, nr. 36, item 7 ). Vanuit het kabinet is, mede gelet op de urgentie om het interne en externe toezicht op corporaties te versterken, het str…