Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Merkies, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 10 februari 2015, over de brief van de Algemene Rekenkamer over de Europese Bankenunie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2015 Hierbij ontvangt u op verzoek van het lid Merkies (SP) (Handelingen II 2014/15, nr. 52, Regeling van werkzaamheden) mijn reactie op de brief van 9 februari jongstleden van de Algemene Rekenkamer over de Bankenunie (Kamerstuk 34 049, nr. 8 ). In deze brief stelt de Algemene Rekenkamer dat het toezicht op de zeven grootste banken in Nederland niet meer aan onafhankelijke externe controle onderworpen kan worden; er zou een controlegat ontstaan. Sinds de aanvang van het Europees prudentieel toezicht op banken o…