Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht); Motie; Motie van de leden Merkies en Omtzigt over controlebevoegdheden voor de Europese Rekenkamer

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 049Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht) Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN OMTZIGT Voorgesteld 10 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ECB niet onafhankelijk gecontroleerd kan wo…