Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Klaver en Mohandis (t.v.v. 31332, nr. 43) over niet akkoord gaan met het stellen van extra toelatingseisen

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is, de rekentoets in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs volgend jaar te koppelen aan de zak-/slaagregeling; constaterende dat de sectorraden zinspelen op extra eisen omtrent het rekenniveau voor toelating tot vervolgopleidingen; van mening dat het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs toegankelijk moeten zijn en dat er selectief en terughoudend moet worden omgegaan met het stellen van aanvullende diploma-eisen voor vervolgopleidingen; verzoekt de regering, niet akkoord te gaa…