Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Brief regering; Aanbieding van het eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 Bij brief van 19 januari 2015 heb ik van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het eerste deel van zijn advies ontvangen over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden. Bij deze zend ik deze ook aan u 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Ik heb de Rob om advies gevraagd naar aanleiding van de door uw Kamer aangenomen motie Bergkamp (Kamerstuk 33 841, nr. 161 ). Daarin verzoekt u de regering om in overleg te treden met de Raad voor het openbaar bestuur voor het verrichten van een onderzoe…