Persoonsgebonden Budgetten; Motie; Motie van de leden Leijten en Keijzer over naar de Kamer sturen van de notulen en afspraken van de stuurgroep trekkingsrecht PGB

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Kamer de interne ICT-rapportages over de invoering van het pgb-trekkingsrecht heeft ontvangen; verzoekt de regering om ook de notulen en afspraken van de stuurgroep trekkingsrecht pgb – desnoods anoniem – naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. Leijten Keijzer…