Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet); Verslag van een schriftelijk overleg inzake Bewust Omgaan met Veiligheid (Nadere uitwerking toezegging T01793)

In vervolg op het gevoerde schriftelijk overleg 1 Kamerstukken I , 2014–15, 32 862, M . inzake een meer integrale benadering van risico's hebben de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening 2 Samenstelling: Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), Essers (CDA), Kox (SP), Slagter-Roukema (SP), Engels (D66), Nagel (50PLUS), Duthler (VVD), Hermans (VVD), Huijbregts-Schiedon (VVD) (vice-voorzitter), Koffeman (PvdD), Schaap (VVD), Flierman (CDA), Martens (CDA), Van Boxtel (D66), Vos (GL), De Boer (GL), De Lange (OSF), Ter Horst (PvdA), Vlietstra (PvdA), Reynaers (…