Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting; Brief inzaker aanbieding ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2015 Hierbij bied ik u aan een concept van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 151210.22 , houdende nieuwe nadere regels betreffende toegelaten instellingen en regels betreffende wooncoöperaties. Het besluit gaat vergezeld van de daarbij behorende nota van toelichting. Uw Kamer wordt verzocht deze toezending te beschouwen als overleg ging zoals bedoeld in artikel 61s van de Herzieningswet toegelaten instellingen v…