Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015; Brief inzake Derde voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2015 Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 10 december 2013, heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over het actieplan schijnconstructies. Hierbij zend ik u een afschrift van de derde voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies 1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 156796. die ik naar de Tweede Kamer heb verzonden. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher…