Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Voorlopig verslag

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel geeft de commissie aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen. Inleiding De leden van de VVD -fractie hebben kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel met de daarin uitgewerkte afspraken omtrent banen voor mensen met een arbeidsbeperking 1 Kamerstukken I, 2014–2015, 33 981, A . en een quotumregeling die in werking treedt indien aan de gemaakte banenafspraak niet voldaan wordt. Zij onderschrijven het belang van stimulering van werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. Omtrent de …