Fraudebestrijding in de zorg; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Klever en Gerbrands (t.v.v. 28828, nr. 79) over een meldcode voor vermoedens van fraude

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat fraude in de zorg onacceptabel is en dat hiermee een publiek belang in het geding is; van mening dat zorgverleners die signalen van fraude met declaraties, signalen van upcoding of andere onrechtmatigheden opvangen, gestimuleerd moeten worden om dit te melden; van oordeel dat een meldcode ertoe zal bijdragen dat er meer frauduleuze zaken opgespoord worden; verzoekt de regering, voor zorgverleners een meldcode in te voeren voor vermoedens van fraude in de zorgsector, en gaat over tot de orde van de dag. Klever Gerbrands…