Terrorismebestrijding; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van der Staaij c.s. (t.v.v. 29754, nr. 295) over tijdig inzicht in de prioriteiten en accenten van de AlVD

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de prioriteiten en accenten van het jaarplan van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) steeds in de loop van het eerste kwartaal naar de Kamer komen; van mening dat het voor het inzicht in het werk van de AIVD en de prioritering ervan van belang is dat er vroegtijdig en openbaar duidelijkheid is over de inzet van deze dienst; verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de Kamer voortaan uiterlijk 1 januari, voorafgaand aan het jaar waarop het jaarplan van de AIVD betrekking heeft, inzicht ontvangt in de prioriteite…