Terrorismebestrijding; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Van Ojik en Samsom (t.v.v. 29754, nr. 296) over ondersteunen van scholen bij het bestrijden van polarisatie

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme het voornemen bevat om onderwijsinstellingen verder te ondersteunen bij het vormgeven van hun burgerschapsonderwijs om actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen en studenten te bevorderen; verwegende dat scholen een belangrijke bijdrage leveren in het bestrijden en voorkomen van polarisatie, radicalisering en onbegrip en daarmee een belangrijke ketenpartner zijn; verzoekt de regering om, te verkennen hoe in overleg met leraren en onderwijsinstellingen hun bijdrage aan het bestrij…