Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones); Memorie van antwoord

Inleiding Uit het verslag blijkt dat de meeste fracties met belangstelling hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel, maar dat er tevens nog een aantal vragen leven. In het navolgende wordt, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op deze vragen ingegaan. Verantwoordelijkheidsverdeling De leden van de VVD-fractie vroegen om meer duidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en ondernemers voor de bedrijfs- c.q. winkelomgeving. Op een aantal aspecten van de bedrijfsomgeving heeft de gemeente duidelijke uit wettelijke kaders voortvloeiende…