Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Nader voorlopig verslag

1. Inleiding De leden van de VVD -fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel van de zijde van de initiatiefnemers en van de brief van de regering dienaangaande. Hoewel zowel de initiatiefnemers als de regering uitgebreid reageren op de veelheid aan vragen en opmerkingen van de Kamer, zijn bij de leden van de VVD-fractie (nog) niet alle twijfels over nut en noodzaak van dit voorstel weggenomen. De leden van de PvdA -fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de antwoorden van de initiatiefnemers en van de regering op de in het v…